Полмо Авто

Добре Дошли!

Избрани услуги

От какво имате нужда?

Политика за онлайн поверителност
26.11.2019г.
Настоящата политика за онлайн поверителност („Политиката“) е в сила за ПОЛМО АВТО с адрес http://polmoavto.com(„Уеб сайтът“).
ПОЛМО АВТО Ангажимент за поверителност
Компанията за гуми и каучукови изделия GOODYEAR и нейните филиали уважават поверителността на информацията на всяко лице и високо цени доверието на посетителите на уеб сайтовете ни, нашите клиенти, търговци или други лица, с които поддържаме работни отношения. Ние полагаме всички усилия да обработваме личните данни (както е посочено по-долу) по начин, който отговаря на законите в държавите, в които провеждаме бизнес дейността си. В Европейския съюз това включва, считано от 25 май 2018 г., Общия регламент за защита на данните („ОРЗД“)[1].
Когато посещавате нашия уеб сайт, polmoavto.com (наричана по-долу „ПОЛМО АВТО“) ще обработва Вашите лични данни (както е описано по-долу). В този контекст ПОЛМО АВТО ще действа като администратор на данни, т.е. лице, което е отговорно за обработването на личните Ви данни, тъй като ще решава защо и по какъв начин да се обработват личните Ви данни.
Целта на настоящата Политика е да Ви информира по напълно прозрачен начин:
 • защо и по какъв начин ПОЛМО АВТО събира, обработва и съхранява личните Ви данни;
 • какво включва ролята на компанията като „администратор“ на личните Ви данни; и
 • какви са Вашите права и задължения във връзка с обработването на данните.
Дефиниции
За целите на тази Политика се определят следните дефиниции:
лични данни“ означава всички данни, които са свързани с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице[2];
обработванеще означава всяка операция или набор операции, която/които се извършва/т във връзка с лични данни или набори лични данни, независимо дали по автоматичен начин, като например събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или изменяне, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространяване или по друг начин осигуряване на достъп, сравняване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожение, като глаголът „обработва“ ще се тълкува в съответния смисъл; и
обработващо лице“ означава физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на администратора. Обработващите лица на ПОЛМО АВТО може да бъдат дъщерни дружества, филиали или явяващи се трети страни доставчици и доставчици на услуги. При всички случаи ПОЛМО АВТО ще сключи с обработващото лице споразумение за обработване на данни, за да гарантира, че личните Ви данни са защитени съгласно ОРЗД.
Събиране на информация
Метод за събиране
Докато преглеждате уеб сайта, определени лични данни се събират просто вследствие на престоя Ви в него. В допълнение, някои функции на нашия уеб сайт може да изискат доброволно да предоставите на ПОЛМО АВТО дадени лични данни.
Категории събирана лични данни
Събиране следната информация от посетителите на уеб сайта:
 • Вашия IP адрес;
 • домейна на доставчика Ви на интернет;
 • видът и версията на браузъра, операционната система и платформата Ви;
 • информация относно посетените страница, проучваните данни, прекараното в уеб сайта време и други статистики;
 • информация относно навиците и предпочитанията Ви;
Ако желаете да имате достъп до определени функции на уеб сайта или да се възползвате от тях, също така може да поискаме да предоставите следните допълнителни данни:
 • базова идентификационна информация (като име, пощенски/имейл адрес и телефонен номер);
 • съдържание на формулярите за контакт, които попълвате чрез уеб сайта;
 • финансова информация (например данни за банкова сметка);
 • онлайн регистрационна информация за гаранцията на гумите и референтни номера;
 • идентифицираща превозното средство информация (включително регистрационен номер, до степента, до която това е позволено съгласно приложимото законодателство);
 • данни за вход; и
 • друга информация, свързана с проучвания, които може да провеждаме във връзка с използването на уеб сайта от Ваша страна.
Моля, имайте предвид, че в някои държави идентифициращата превозното средство информация може също така да се получи от публично достъпни източници, до които имате достъп, за свързване на регистрационните номера с идентифициращата превозното средство информация.
Обработването на плащания, в т.ч. обработвания на плащания с дебитни и кредитни карти, се извършва от явяващи се трети страни доставчици на услуги, като ПОЛМО АВТО не обработва и не съхранява данните за кредитната или дебитната Ви карта във връзка с изпълнените през уеб сайта трансакции.
Последици от отказа за предоставяне на лични данни
Не сте законово задължени да предоставяте на ПОЛМО АВТО своите лични данни. Моля, имайте предвид обаче, че при определени обстоятелства Вашият отказ да предоставите личните си данни или да приемете бисквитки или настройки за браузъра може да повлияе върху работата Ви с уеб сайта и да Ви попречи да използвате определени негови функции.
Поради това, когато се събират лични данни (например с формуляри), ще обозначим дали предоставянето на съответната информация е задължително (например със звездичка) и какви са последиците от отказ за нейното предоставяне.
Бисквитки или други подобни технологии
Нашият уеб сайт може да използва „бисквитки“ или „уеб маяци“. „Бисквитката“ представлява текстови файл, който може да се изтегли на компютъра, устройството или системата Ви при посещаване на уеб сайта. Бисквитките позволяват на ПОЛМО АВТО да обслужва по-добре посетителите на уеб сайта, като предлага специфична за нуждите им информация. Самата бисквитка съдържа данни, които се събират от устройството Ви и се изпращат обратно на уеб сайта при всяка последваща визита, за да може действията и предпочитанията Ви да се запомнят с времето. Събраната информация не съдържа името, адреса, телефонния номер или имейл адреса Ви.
Моля, прегледайте Политиката за бисквитки за повече информация за начина, по който използваме бисквитките.
Сигурност
Като се вземат предвид състоянието, разходите за внедряване и естеството, мащабът, контекстът и целта на обработването, както и рискът от различни обстоятелства и тежестта за правата и свободите на физическите лица, ПОЛМО АВТО взема съответните предпазни мерки, за да защитава личните данни в нейно владение от загуба, злоупотреба и неупълномощен достъп, разкриване, изменяне и унищожение, както и за да отговаря на случаи на злоупотреба, загуба или неупълномощено използване на такива лични данни.
Събираната от ПОЛМО АВТО информация може да се съхранява на системи за съхранение на данни от трети страни (вижте раздел „Явяващи се трети страни получатели“ по-долу). В такива случаи ПОЛМО АВТО също така изисква от съответните трети страни да внедрят практики и системи за сигурност, чрез които да гарантират безопасността на информацията.
Цели и законна база за обработването                                                              
Цели на обработването
ПОЛМО АВТО и обработващите лица, които действат от името на ПОЛМО АВТО, използват личните данни, които предоставяте на ПОЛМО АВТО, за следните цели:
 • Регистриране и управление на потребители (например управление на акаунти и отговаряне на въпроси)
 • Обработване, записване и проследяване на покупки, плащания, връщания, гаранции или отстъпки
 • Поръчване на продукти или услуги
 • Измерване на употребата на нашия уеб сайт (включително изготвяне на статистики за потреблението)
 • Периодично изпращане на промоционални имейли за нашите продукти, специални оферти и данни, които може да представляват интерес за Вас или компанията, за която работите, и които използват предоставения от Вас имейл адрес (ако има такъв)
 • Покана за участие в онлайн проучвания
 • Молба за обратна връзка относно продукти и услуги
 • Подобряване на уеб сайта
 • Установяване на връзка с Вас за отговор на получен въпрос
Предоставяната от Вас онлайн регистрационната информация за гаранция на гуми няма да се използва за рекламни цели.
Законова база за обработването
Ние нямаме право да обработваме лични данни, ако не разполагаме с валидно законово основание. Поради това ще обработваме личните данни само ако:
 • сме получили предварително съгласието Ви за това;
 • обработването е нужно, за да изпълним договорните си отношения към Вас или за да осъществим пред-договорни стъпки по Ваша молба;
 • обработването е нужно, за да спазваме своите законови или регулаторни задължения (например данъчни или счетоводни изисквания); или
 • обработването е нужно за законните интереси на ПОЛМО АВТО и не оказва неоправдано влияние върху Вашите интереси или фундаментални права и свободи. Моля, имайте предвид, че при обработването на личните Ви данни на тази база, ние винаги се стремим да поддържаме баланс между нашите законни интереси и Вашата поверителност.
Примери за подобни „законни интереси“ са:
 • възползване от разходно ефективни услуги (например може да решим да използваме определени предлагани от външни доставчици платформи за обработване на данни);
 • предлагане на нашите продукти и услуги на клиенти или потенциални клиенти;
 • по-добро управление и администриране на взаимоотношенията с нашите клиенти и техните данни;
 • подобряване качеството на услугите за нашите клиенти, като вземем под внимание техните предпочитания за средства за комуникация (телефон, имейл и др.) и честота на контакт;
 • измерване интереса на нашите клиенти към продуктите на ПОЛМО АВТО и по-добро разбиране на взаимоотношенията на клиентите с рекламните имейли, включително чрез извършване на статистически и други изследвания и анализи на данните във връзка със статуса на имейлите (недоставени, доставени, прочетени);
 • позволяване на ПОЛМО АВТО да предлага реклами и оферти, които са специално съобразени с дадените клиенти, така че ПОЛМО АВТО да може да рекламира продуктите си по-успешно;
 • продажба на която и да е част от нашия бизнес или нашите активи или ако съществено всички наши активи бъдат придобити от трета страна, в който случай личните данни могат да формират част от един от активите, които продаваме;
 • предотвратяване на измами или незаконни дейности, злоупотреби с нашите продукти или услуги, както и защита на нашите ИТ системи, архитектури и мрежи; и
 • покриване на целите ни за корпоративна и социална отговорност;
Явяващи се трети страни получатели
Възможно е да прехвърлим личните данни на членовете на нашия персонал (до степента, до която това е нужно, за да изпълняват своите задължения) и други компании от групата ПОЛМО АВТО. Тези други компании от групата ще действат като друг администратор (в който случай ще бъдете информирани отделно за обработването) или ще обработват личните данни само от името на администратора и при негово поискване (т.е. ще действат като обработващо лице).
Също така е възможно да прехвърлим личните Ви данни към явяващи се трета страна обработващи лица извън групата ПОЛМО АВТО за изпълнение на посочените по-горе цели до степента, до която съответните се нуждаят от тях, за да изпълняват задачите, които сме им възложили.
Подобни явяващи се трети страни обработващи лица включват:
 • нашите доставчици на (ИТ) услуги, доставчици на облачни услуги и доставчици на бази данни;
 • нашите консултанти, доставчици и доставчици на услуги, които съдействат на ПОЛМО АВТО при рекламирането на нейните продукти и услуги; съхраняват и анализират личните данни; събират оценки, рецензии и мнения от потребителите и клиентите; поддържат връзка с Вас от името на ПОЛМО АВТО; и обработват и изпълняват трансакции, включително покупки и монтажи на гуми и/или други свързани с превозни средства услуги; както иначе е нужно за осигуряване на промоционални комуникации или услуги за потребителите на уеб сайта и клиентите.
Вашите лични данни може да бъдат разкрити пред:
 • всяка трета страна, на която прехвърляме някои от нашите права или задължения по силата на свързано споразумение;
 • всички национални и/или международни регулаторни органи, правоприлагащи или съдебни институции, в случаите, когато сме задължени по силата на закони, наредби или изисквания от страна на изброените да сторим това; и
 • всички централни или местни правителствени отдели и други правоприлагащи или обществени органи.
Цялата информация, която се предоставя от потребителите през онлайн регистрационния формуляр за гаранция на гуми, който е включен в уеб сайта, няма да се споделя с каквито и да било трети страни, с изключение на както се изисква от закона.
Прехвърляния на данни отвъд държавните граници
Личните данни, които се прехвърлят във или извън рамките на групата ПОЛМО АВТО, може също така да се обработват в държава извън Европейското икономическо пространство, което включва държавите в ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия („ЕИП“).
Ако личните Ви данни бъдат прехвърлени извън ЕИП, ние ще сключим стандартните за ЕС договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, преди съответния трансфер, за да гарантираме нужното ниво на защита за прехвърлените лични данни. Може да поискате допълнителна информация по този въпрос и да получите копие на съответните приложени предпазни мерки, като упражните посочените по-долу Ваши права (вижте раздела „Вашите права“).
Съхранение на данните
ПОЛМО АВТО ще съхранява личните Ви данни само за период от 1 година след датата на последното посещение в сайта.
Ако обаче дадено лице пожелае неговите лични данни да бъдат премахнати от базите ни данни преди изтичането на съответния период, то може да подаде такова съответно искане, както е посочено по-долу.
Вашите права
Имате правото на достъп до личните Ви данни, които се обработват от ПОЛМО АВТО по силата на тази Политика. Ако считате, че съхраняваната за Вас информация е погрешна или непълна, може да поискате нейното коригиране. ПОЛМО АВТО своевременно ще коригира всички такива данни.
Също така имате правото да:
 • поискате личните Ви данни да бъдат изтрити;
 • поискате обработването на личните Ви данни да бъде ограничено;
 • оттеглите полученото от ПОЛМО АВТО Ваше съгласие за обработване на личните Ви данни (без това оттегляне на съгласието да отменя законността на обработването на данните преди оттеглянето);
 • възразите на обработването на личните Ви данни за преки рекламни цели; или
 • възразите на обработването на личните Ви данни за други цели в определени обстоятелства, при които ПОЛМО АВТО обработва личните Ви данни на друга законна база, различна от предоставено от Вас съгласие,
като ПОЛМО АВТО ще уважи тези молби, възражения или оттегляния на съгласие, както се изисква съгласно приложимите закони за защита на данните.
Освен това също така имате правото за преносимост на данните. Това е правото да получите личните данни, които сте предоставили на ПОЛМО АВТО, в структуриран, често използват и машинно четлив формат, както и да поискате предаването на съответните лични данни до трета страна, без пречки от ПОЛМО АВТО и съгласно собствените си задължения за конфиденциалност.
За да упражните посочените по-горе права, моля, изпратете имейл на office@polmo.net.
Ако не искате да получавате имейли или други комуникации от ПОЛМО АВТО, моля, регулирайте предпочитанията си за видове комуникация, като изпратите имейл на office@polmo.net ПОЛМО АВТО ще прегледа всички искания за премахване на имена от пощенски или имейл списъци съгласно приложимите закони за защита на данните.
Ако имате някакви въпроси или не сте доволни от начина, по който ПОЛМО АВТО обработва личните Ви данни, моля, изпратете ни съобщение на: ул. „Мара Бунева“ №99, гр. София 1225 или се свържете с нас по електронната поща на адрес office@polmo.net. Ще разгледаме Вашите въпроси или оплаквания и ще се свържем с Вас при първа възможност.
Също така винаги имате правото да подадете жалба пред компетентния орган за защита на данните.
Други уеб сайтове
Уеб сайтът може да съдържа връзки към други уеб сайтове, които не са собственост ПОЛМО АВТО, и ние се стараем да предлагаме връзки само към такива уеб сайтове, които споделят високите ни стандарти и уважение към поверителността. Въпреки това ПОЛМО АВТО няма да носи отговорност за съдържанието или практиките за поверителност, използвани от уеб сайтове, които не са собственост на ПОЛМО АВТО.
Деца
ПОЛМО АВТО не събира, използва или разкрива целенасочено лични данни (като имена, адреси и телефонни номера) от деца на възраст под 16 години чрез който и да е уеб сайт без предварително съгласие от родител или законен настойник. ПОЛМО АВТО не позволява на деца под 16 години да се регистрират или участват в състезания или промоции на този уеб сайт. Въпреки това, в случай че родителят или настойникът на дете под 16 години сметне, че детето е предоставило на ПОЛМО АВТО лични данни за себе си, родителят или настойникът на това дете трябва да се свърже с ПОЛМО АВТО, ако желаят данните да бъдат изтрита от системите на ПОЛМО АВТО. Ако ПОЛМО АВТО разбере, че има лични данни за дете под 16 години в подлежащ на извличане формат сред своите файлове, ПОЛМО АВТО] ще изтрие тези данни от съществуващите файлове.
Освен това, всяко лице на възраст под 16 години трябва да поиска разрешение от своя родител или настойник, преди да използва или разкрива лични данни за себе си в този уеб сайт.
Актуализации на Политиката
Ще бъдете предварително уведомени за всички бъдещи актуализации относно обработването на личните Ви данни, както е описано в настоящата Политика, чрез уеб сайта (с изскачащи съобщения или по друг начин), както и чрез другите обичайни комуникационни канали (например по имейла, ако е приложимо).
 
[1]              Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.
[2]              Подлежащото на идентифициране физическо лице е човек, който може да бъде пряко или непряко идентифициран чрез споменаване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за неговите физически, физиологични, генетични, умствени, икономически, културни или социални дадености.